Algemene verkoopvoorwaarden Pastoe Nederland

gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, d.d. 22-06-2007 onder aktenummer 169/2007

 

artikel 0

 1. Deze algemene verkoopwaarden zijn van toepassing op alle verkooporders tussen Pastoe en haar dealers.

 2. U wordt een pastoe dealer door een dealerovereenkomst contract aan te gaan met Pastoe.

 

artikel 1 - prijslijsten  

 

 1. De tussen Pastoe en de dealer geldende prijzen zijn gebaseerd op de geadviseerde verkoopprijzen aan consumenten waarbij een vooraf vastgestelde korting (marge) met de dealer wordt overeengekomen. Deze korting is vastgesteld in overleg met een Pastoe vertegenwoordiger..

 2. De door Pastoe aan de dealer verstrekte prijslijsten vermelden geadviseerde verkoopprijzen inclusief BTW (onder voorbehoud van drukfouten). De prijslijst geldt alleen voor de regio waarin de Dealer actief is. Jaarlijks worden de prijzen door Pastoe herzien waarna deze herziene prijzen worden opgenomen in een nieuwe prijslijst. Iedere prijslijst is voorzien van een ingangsdatum en een regio aanduiding.

 3. Maatwerk en aanpassingen van het standaard product zijn op aanvraag mogelijk tegen een meerprijs. De meerprijs is afhankelijk van de wijziging en wordt door Pastoe bepaald. Offertes in dit verband hebben een geldigheidsduur van één maand.

 4. 4. De modellen, afbeeldingen, tekeningen, kleuren en maten, die bij de prijslijsten/ folders/ offertes getoond, gevoegd of medegedeeld zijn, geven een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten de verkoper niet tot enige vergoeding en geven de koper niet het recht om ontvangst of betaling der geleverde zaken te weigeren.

 

artikel 2 - accepteren van orders  

 

 1. Een order zal pas in productie worden genomen nadat Pastoe een orderbevestiging heeft afgegeven. In de orderbevestiging dient Pastoe alle relevante gegevens te vermelden. Indien Pastoe een schriftelijke orderbevestiging heeft afgegeven, waarvan de inhoud afwijkt van hetgeen door de koper schriftelijk is besteld of waarvan de levertijd verschilt van de door de koper gewenste, dan wordt dat door Pastoe in de orderbevestiging aangegeven. De koper dient binnen 2 dagen te melden dat hij afziet van de order. Indien de koper niet binnen 2 werkdagen schriftelijk op de orderbevestiging reageert, wordt de koopovereenkomst geacht te zijn tot stand gekomen.

 2. Eventuele wijzigingen in de order. door de koper, nadat de order tot stand is gekomen zullen alleen tegen extra kosten worden uitgevoerd, indien de order al in productie is genomen. Pastoe stuurt hiervoor een aanvullende orderbevestiging.

 3. Orders worden door Pastoe pas geaccepteerd en bevestigd nadat Pastoe de order inclusief alle relevante gegevens heeft ontvangen.

 4. Indien een overeenkomst van koop en verkoop tot stand komt naar aanleiding van een bezoek dat door de particuliere klant van de koper aan de toonkamer van Pastoe wordt gebracht, dan dient de koop aan een dealer van Pastoe te worden toegewezen door de particuliere klant. Pastoe kan voor het verrichten van deze dienst aan de koper een vergoeding berekenen.

 5. Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden, indien zulks van geval tot geval uitdrukkelijk is bepaald, door Pastoe aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit door hem in te winnen informaties blijkt, dat de koper voldoende kredietwaardig is.

 6. Indien niet binnen 15 werkdagen na het aangaan der overeenkomst door Pastoe schriftelijk aan de koper wordt medegedeeld, dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens onvoldoende kredietwaardigheid van de koper, wordt de overeenkomst definitief, met dien verstande, dat Pastoe te allen tijde gebruik mag maken van zijn in het derde lid omschreven recht.

 7. Indien een koper tegenover Pastoe in verzuim is bij de afwikkeling van enige overeenkomst, is Pastoe ten allen tijde gerechtigd, ook nadat hij een order geheel of ten dele in uitvoering heeft genomen, alvorens tot levering over te gaan, van de koper te eisen, dat hij voldoende zekerheid stelt, dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.

 

 

artikel 3 - wijzigen of annuleren van orders  

 

 1. Wijzigingen en annuleringen van gedane bestellingen door de koper, zijn eerst van kracht na schriftelijke akkoordverklaring van de zijde van Pastoe. Indien Pastoe niet binnen 2 werkdagen na het verzoek tot wijziging of annulering antwoordt, wordt Pastoe geacht akkoord te zijn gegaan.

 2. Pastoe behoudt zich het recht voor een vergoeding van maximaal 25% te berekenen over het factuurbedrag van de order, indien een door Pastoe onder vermelding van de overeengekomen prijs en levertijd bevestigde order door de koper wordt geannuleerd terwijl de order al in productie is genomen.

 3. Pastoe behoudt zich het recht voor een vergoeding van maximaal 10% te berekenen over het factuurbedrag van de order, indien een door Pastoe onder vermelding van de overeengekomen prijs en levertijd bevestigde order door de koper wordt gewijzigd later dan 5 werkdagen na de bevestigingsdatum, mits de wijziging door Pastoe wordt goedgekeurd.

 4. Een orderwijziging die door Pastoe wordt goedgekeurd, is pas definitief nadat Pastoe een orderbevestiging heeft verstuurd. Indien de koper niet binnen 2 werkdagen schriftelijk op de order reageert, wordt de aangepaste koopovereenkomst geacht te zijn tot stand gekomen.


 

artikel 4 - verzending en levering

 

 1. Alle leveringen worden franco geleverd. Voor leveringen met een orderwaarde lager dan 750 euro (excl. BTW), geldt een toeslag van 35 euro (netto). Indien verschillende commissie orders tegelijk worden ingestuurd en zodoende het minimale orderbedrag overschreden wordt, zullen deze orderkosten niet berekend worden.

 2. Voor aflevering op adressen van particulieren in Nederland, op verzoek van de koper, wordt 5% van de consumentenverkoopprijs per adres in rekening gebracht.

 3. Bij leveringen onder rembours wordt 25 euro (netto) doorberekend.

 4. Indien de zaken worden verzonden met vervoermiddelen van Pastoe of door in zijn opdracht werkende expediteurs, dan geschiedt de levering door aanbieding der zaken gelijkvloers aan het magazijn van de koper. De zaken reizen in dat geval tot het moment van levering voor risico van Pastoe.

 5. In alle andere gevallen is de levering geschiedt, zodra de zaken vanuit de magazijnen van Pastoe zijn afgegeven. In deze gevallen reizen de zaken steeds voor risico van de koper, zelfs wanneer uit de vervoersdocumenten anders mocht blijken, waaronder mede te rekenen is de door derden geëiste verklaring “onvoldoende verpakt”, tenzij door de koper terstond na de ontvangst bij de vervoerder is gereclameerd. Tenzij de zaken door de koper aan het magazijn van Pastoe worden afgehaald, reizen zij met een ter plaatse gebruikelijk vervoermiddel naar keuze van Pastoe. Verlangt de koper een andere wijze van vervoer, dan zijn de extra kosten daarvan voor zijn rekening.

 6. Wanneer een koper weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden zaken terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag e.d. voor zijn rekening.

 

 

artikel 5 - eigendoms- voorbehoud

 

 1. Geleverde zaken blijven het uitsluitend eigendom van Pastoe zolang de koper niet heeft voldaan aan de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor:

 • door Pastoe aan koper krachtens de overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, of

 • krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de koper verrichte of nog te verrichten werkzaamheden of diensten, alsmede

 • ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Ter zake van deze zaken verkrijgt Pastoe tevens het (mede) eigendomsrecht, tot zekerheid van alle openstaande vorderingen jegens koper, alsmede voor wat betreft de zaken waarop het eigendomsrecht van Pastoe verloren gaat door be-/verwerking, natrekking, zaaksvorming of op andere wijze. Zodra koper één of meer van zijn verplichtingen jegens Pastoe niet nakomt, worden alle vorderingen van de koper terstond en ten volle opeisbaar en is Pastoe bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren.

 1. De koper is vòòr bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Deze bevoegdheid vervalt op het moment dat aan de koper (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend of dat hij in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen aan derden.

 2. Pastoe heeft vòòr bedoelde eigendomsovergang te allen tijde toegang tot de zaken welke zijn eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden.

 3. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt de koper een boete verschuldigd van 10% van de ten tijde van de overtreding openstaande vordering, onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 6.

 4. Koper kan met een derde overeenkomen dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van Pastoe wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde, die in de vordering van de Pastoe wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud als omschreven in dit artikel niet te vervallen.

 5. In het geval van subrogatie als bedoeld bij lid 5 levert Pastoe de voorbehouden eigendom van de zaken waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af houdt de koper de omschreven zaken voor de gesubrogeerde derde.

 6. Subrogatie in de vordering door en overgang van de voorbehouden eigendom op een derde als bedoeld in lid 5 en 6 laten onverlet dat de koper de verkoper kan aanspreken in het geval Pastoe op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten.

 

 

artikel 6 - de levertijd

 

 1. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. Pastoe verplicht zich zoveel als mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. Zodanige overschrijding verplicht Pastoe niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

 2. Indien bij het aangaan der overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald, dat de levering vòòr of in een bepaalde week moet geschieden, wanneer dus de leveringstermijn een essentieel bestanddeel uitmaakt van de overeenkomst, zijn de voor de koper uit overschrijding van de leveringstermijn voortvloeiende gevolgen voor rekening van de verkoper, onverminderd het recht van de koper de overeenkomst te ontbinden.

 3. Bij overschrijding van de in lid 1 van dit artikel bedoelde vermoedelijke levertijd, wordt Pastoe een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de koper het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/ of schadevergoeding te verlangen.

 

 

artikel 7 - reclamaties

 1. Eventuele reclamaties dienen schriftelijk ter kennis van Pastoe te worden gebracht met het daarvoor bestemde Pastoe serviceformulier en te melden via service@pastoe.com. Reclamaties worden alleen in behandeling genomen wanneer zij zijn voorzien van ondersteunend fotomateriaal. Op straffe van niet-ontvankelijkheid dient de reclamatie terstond nadat de omstandigheden die tot de reclamatie aanleiding geven, ter kennis van de koper zijn gekomen, schriftelijk te worden ingesteld. Iedere levering is te beschouwen als een afzonderlijke transactie, d.w.z. dat reclamaties, die betrekking hebben op een bepaalde levering, geen invloed uitoefenen op voorafgaande of volgende leveranties.

 2. Op straffe van niet ontvankelijkheid van eventuele reclamaties dient de koper de zaken terstond na ontvangst op zichtbare gebreken te controleren. Indien een gebrek wordt geconstateerd, dient Pastoe hiervan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen, schriftelijk in kennis te worden gesteld.

 3. Reclamaties die door hun aard of naar usance niet binnen de gestelde termijn van 10 werkdagen na levering der zaken kunnen worden ingesteld, kunnen met inachtneming van het in lid 1 en 2 bepaalde alsnog worden ingesteld.

 4. Reclamaties op door Pastoe geleverde zaken, welke reeds door de koper zijn doorverkocht, worden uitsluitend in behandeling genomen, indien zij schriftelijk door de koper zijn ingediend bij voorkeur door middel van een volledig ingevuld door Pastoe in omloop gebracht serviceformulier.

 5. Indien een koper tijdig gereclameerd heeft, wordt de desbetreffende betalingstermijn verlengd - indien deze nog niet was overschreden - totdat het geschil is geregeld, of indien dat niet mogelijk is, totdat er vonnis is gewezen.

 6. Ingeval van een beweerde toerekenbare tekortkoming, of in andere gevallen, kunnen de zaken door de koper slechts geretourneerd worden nadat Pastoe zich daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard. Indien Pastoe niet binnen 10 werkdagen na een schriftelijk verzoek daartoe van koper reageert, wordt hij geacht akkoord te zijn gegaan. Ingeval verkoper zich niet akkoord verklaart dient hij zijn weigering te beargumenteren. Retourzendingen zonder een dergelijke schriftelijke akkoordverklaring laten de verplichting tot betaling der factuurbedragen onverlet, terwijl de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper zijn.

 7. Door of in opdracht van de koper verrichte reparaties aan geleverde meubelen, van welke aard ook en uit welke oorzaak ook verricht, worden niet door Pastoe vergoed, tenzij deze zich vooraf schriftelijk met het verrichten van die reparaties heeft akkoord verklaard.

 

 

artikel 8 - garantie  

 

 1. Pastoe verleent voor de door hem geleverde meubelen, te rekenen vanaf de dag van de facturering aan de koper, jegens de koper en de eerste gebruiker garantie voor zover het betreft aan de verkoper toe te schrijven gebreken, welke bij normaal gebruik aan de dag treden, zulks op basis van de navolgende afschrijvingsprocedure:

  1. 0-2 jaar na de factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht, komen voor 100% voor rekening van Pastoe;

  2. 2-3 jaar na de factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht, komen voor 75% voor rekening van Pastoe;

  3. 3-4 jaar na de factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht, komen voor 50% voor rekening van Pastoe;

  4. 4-5 jaar na de factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht, komen voor 25% voor rekening van Pastoe;

Voorgenoemde termijnen kunnen met maximaal vier maanden worden overschreden, indien de ingebruikneming van het meubel heeft plaatsgevonden na de factuurdatum.

 1. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke reclamatie uit en doet garanties vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.


 

artikel 9 - beperking van aansprakelijkheid

 

 1. Voor zover wettelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid van Pastoe voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.

 2. Pastoe is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.

 3. Pastoe is uitdrukkelijk nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet volgens de door Pastoe geleverde montagehandleiding monteren van haar zaken.

 

 

artikel 10 - niet-toerekenbare tekortkoming

 

 1. Wanneer Pastoe door mobilisatie, oorlogsgevaar, oorlog, werkstaking, uitsluiting of door een niet-toerekenbare tekortkoming van andere aard in de uitvoering der overeenkomst belemmerd wordt, is hij niet gehouden aan enige termijn en tevens bevoegd de door hem gesloten overeenkomst geheel of ten dele niet uit te voeren, zonder dat enige gerechtelijke maatregel nodig zal zijn. Pastoe dient van het optreden van de omstandigheden van de niet- toerekenbare tekortkoming onverwijld kennis te geven aan de koper.

 2. Wanneer de koper door een niet-toerekenbare tekortkoming niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is uiteraard het gevolg, dat hij niet tot naleving daarvan kan worden gedwongen. De koper dient van het optreden van de omstandigheden van de niet- toerekenbare tekortkoming onverwijld kennis te geven aan Pastoe.

 3. In alle gevallen van een niet-toerekenbare tekortkoming zal de andere partij het recht hebben de overeenkomst te ontbinden, indien redelijkerwijs niet van haar verlangd kan worden, dat de overeenkomst wordt gecontinueerd.

 

 

artikel 11 - de betaling

 

 1. Alle betalingen dienen netto-contant, zonder enige verrekening, binnen 30 dagen na de factuurdatum door Pastoe te zijn ontvangen. Ingeval de levering plaatsvindt na de factuurdatum, geldt de dag van levering als factuurdatum.

 2. Eventuele creditnota’s worden met de eerstvolgende factuur, doch uiterlijk binnen een maand verrekend.

 3. Nota’s inzake retourgoederen worden pas gecrediteerd nadat Pastoe de zaken heeft laten ophalen door haar transporteur of heeft ontvangen in haar magazijn. Dit geldt tevens voor service-, reclamatie- en garantiegoederen.

 4. Van het ogenblik af, dat de betaling moet zijn geschied, is de koper een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van de maand, waarmede de vervaldag wordt overschreden, met een maximum van 10% per jaar.

 5. De koper is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn of het niet nakomen van enige verplichting, doch Pastoe zal alvorens tot verdere maatregelen over te gaan eenmaal schriftelijk aanmanen.

 6. Ingeval van niet-betaling van enig opvorderbaar bedrag, van schorsing van betalingen, van aanvraag van surséance van betaling, van faillissement of liquidatie van de zaken des kopers, heeft Pastoe het recht, de overeenkomst, of dat gedeelte ervan, dat alsdan nog niet is uitgevoerd, zonder meer en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist is, te ontbinden en de nog niet betaalde zaken terug te vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, dat door een en ander, voor hem mocht ontstaan. In deze gevallen is iedere vordering, welke Pastoe ten laste des kopers heeft, ineens en terstond opeisbaar.

 7. De koper is door het enkele sluiten der koopovereenkomst verplicht tot betaling van alle buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaande aan de procedure, in verband met het niet nakomen van de koper van enige verplichting jegens Pastoe, ongeacht de in lid 3 van dit artikel bedoelde rentevergoeding.

 8. Indien niet op de vervaldag is voldaan, zijn onder de in lid 6 bedoelde kosten begrepen porti van brieven van aanmaning, de kosten, in rekening gebracht door hen, die door de verkoper met de invordering worden belast, enz.

 

artikel 12 - toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar Pastoe is gevestigd.

 

Definities:

 

Order:

Is een door Pastoe (Opdrachtnemer) bevestigde bestelling van een Opdrachtgever van een Pastoe product. De Opdrachtgever (dealer) van een order ontvangt van Pastoe een orderbevestiging met een ordernummer.

 

Dealer:

Is een door Pastoe erkende afnemer van Pastoe producten, die daartoe een dealerovereenkomst in aangegaan met Pastoe. De dealer is een professional in de interieurbranche, heeft faciliteiten zoals een showroom en/of een website om producten te verkopen.

 

Dealermarge:  

De vermindering van de  aanbevolen consumentenprijs met een percentage, dit leidt tot de inkoopprijs zonder BTW die aan de dealer wordt berekend.

 

Showroomkorting:

Een extra korting op de inkoop van showroommodellen die aan dealers met een hoge jaarlijkse omzet wordt doorberekend.

 

Showroommodel:

Een product geleverd uitsluitend voor gebruik in de showroom van de dealer.

TALEN

Nederlands

Engels

ADRES

Pastoe

Fabriek & Showroom

Sleepboot 4

3991 CN

Houten

The Netherlands

OPENINGSTIJDEN

Ma - Vr: 10:00 - 16:00

Zo: 10:00 - 16:00

Je kan een afspraak maken